loading
facebook
  • Közvetlen Budapest-Marsa Alam járat!

  • MAHARA CLUB - Red Sea Hotels Törzsutas Program - www.maharaclub.com

  • Évente több, mint 500 000 ETI utas Európából!

  • HA EGYIPTOM, AKKOR ETI!

  • Budapesti kedvezményes parkolási lehetőségért érdeklődjön irodánkban!

  • ETI - ezt megengedhETI!

  • A Red Sea Hotellánc kizárólagos képviselője Magyarországon!

  • Egész nyáron Hurghada, debreceni indulással, 2019.június 26-tól!

Keresés & Foglalás


Service-Vonal
0036 1 235 0901
Információ&Foglalás
Hétfő-Péntek 09:00-18:00

ETI - ÁLTALÁNOS UTAZÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános utazási és szerződési feltételek / Utazási szerződés
 
Utazásszervező:
Express Travel International GmbH
1010 Bécs, Karlsplatz 3 - Ausztria
Telefon: 0043-1-5124216
Mail: info@eti.at
Cégjegyzékszám: FN264280y
Nyilvántartási szám: 101466R01/08
MKEH határon átnyúló szolgáltató nyilvántartási szám: TO-000010
a továbbiakban: ETI
 
Magyarországi képviselő:
Express Travel International Kft.
1054 Budapest
Báthori u. 4, II. em. 1
Telefon: 0036-1-2350901
Mail: info@eti-utazas.hu
Sürgősségi hívószám: 0036-70-6402207
Cégjegyzékszám: 01-09-187283
MKEH nyilvántartási szám: U001550
 
1. Szerződéskötési feltételek:
Az utazási szerződés az alábbi személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával jön létre:
a) az utazási feltételek elfogadása,
b) az utas jelentkezésének nyilvántartásba vétele,
c) az utas megrendelésének írásbeli visszaigazolása,
d) az előleg befizetése.
Az utas a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
Az ETI felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával jön létre.
Az ETI külön felhívja az utas/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az ETI-t nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
A szerződés hatálybalépése:
Az érvényes utazási szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített indulási napot megelőző 30. napig beérkezzen az ETI bankszámlájára. Amennyiben az utas/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az ETI-nél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az ETI bankszámlájára.
Az ETI jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.
 
A szerződő felek
1.) Az utazásszervező
2.) Az utas/megrendelő:
neve
lakcíme/székhelye:
cégjegyzékszám:
adószám:
telefon/fax:
e-mail:
 
 
2. A szerződés létrejötte
2.1.) Az utazási szerződés az utas/megrendelő és az ETI között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével egyidejűleg jön létre.
2.2.) Az utazási szerződés létrejöttének további feltétele, hogy az ETI az utazás írásos megrendelését írásban visszaigazolja.
2.3.) Ha az utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az ETI felé az utas (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Az átadás elmaradásából keletkezett károkért az ETI-t semmilyen felelősség nem terheli.
2.4.) Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás vagy a megbízás nélküli ügyviteléből, eljárásából fakadó – az ETI-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
2.5.) Ha az ETI a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor jön létre, ha az ETI az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését az ETI bármikor visszavonhatja, és a befizetett előleget visszafizeti. Az ETI bármikor visszamondhatja a jelentkezést, amennyiben az utas jelentkezését nyilvántartásba vette, de az utas/megrendelő az előleget a megszabott határidő lejártáig nem fizette meg.
 
3. Utazási ajánlatok
3.1.) Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat, az ETI által elektronikus úton vagy nyomtatott formában közzétett utazási ajánlatai rögzíti. Az utas az utazási szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a szolgáltatásokat, azok igénybevételének feltételeit megismerte és azokat elfogadta.
 
3.2.) Az ETI az általa az interneten vagy más elektronikus úton, illetve nyomtatott formában közzétett utazási ajánlataiban egyértelműen és pontosan megadja az utazással érintett országok be- és átutazásra vonatkozó előírásait, valamint a célországra jellemző éghajlat, életmód, étkezési szokások, továbbá ismerteti az utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályokat és szokásokat. Az ETI által hitelt érdemlően nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk az utast terhelik.
 
3.3.) Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az ETI ad ki, az utazási szerződés teljesítése és az ETI kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az ETI-n, sem annak
közreműködőin; azokért az ETI nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
 
4. Úti okmányok beszerzése
4.1.) A kiutazáshoz érvényes útlevél, vagy jogszabályban előírt más úti okmány beszerzéséről az utas gondoskodik. Az ennek hiányából eredő károkért és költségekért az ETI nem vállal felelősséget. Amennyiben az ETI az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, úgy egyidejűleg tájékoztatja az utast/megrendelőt az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az utas/megrendelő tartozik felelősséggel.
4.2.) A nem európai uniós állampolgárságú utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási irodájuk segítségét. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az ebből eredő költségek, illetve károk megtérítése az utast terhelik.
 
5. Biztosítás
5.1.) Az útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére köthető biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza.
5.2.) Az ETI az általa szervezett utazásoknál az utas részére útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére a következő lehetőséget biztosítja: útlemondási- és utasbiztosítás köthető az értékesítő utazási irodában.
 
6. A részvételi díj
6.1.) A részvételi díj – a katalógusban foglalt eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az ETI eljárási díját, illetve szervezési költségét, továbbá az áfa összegét foglalja magában. A részvételi díjban nem szereplő, de az utast/megrendelőt terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat.
6.2.) A részvételi díj nem tartalmazza az utasnak a légi személyszállítási, illetve a vízi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban az ETI-nél felmerülő munkadíjat, melyet az egyedi utazási szerződések tartalmaznak. Az ETI fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes részvételi díjjal akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek a tájékoztatójában vagy annak mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen mértékben befizetett utazások mindkét fél (utas/megrendelő és ETI) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.
 
7. Az előleg és a részvételi díj befizetésének határideje
7.1.) Az ETI által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. Ennek mértéke a teljes részvételi díj (részvételi díj + illetékek) 30%-a. A teljes részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt. Amennyiben az utas/megrendelő az utazás tervezett indulását megelőző 30 napon belül jelentkezik az utazásra, úgy a teljes részvételi díj az utazási szerződés megkötésével egy időben esedékes.
7.2.) Az ETI az előleg előző mondatban meghatározott mértékétől az egyedi utazási szerződésben eltérhet, de az előleg nagysága ebben az esetben sem haladhatja meg a teljes részvételi díj 40%-át.
7.3.) Amennyiben az itt, illetve az egyedi utazási szerződésben meghatározott dátumig az utas/megrendelő nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az ETI külön értesítés nélkül eláll a szerződéstől. Az utas ez esetben köteles az ETI-nek a szerződés 9. pontjában közölt bánatpénzt – az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti legkésőbb 15. illetve a külföldi közreműködővel kötött szerződés szerinti napon történő elállásra vonatkozó előírások figyelembevételével – megfizetni.
7.4.) Az ETI a teljes részvételi díj befizetése ellenében az utazás előtti 14. napig utazási okmányokat (repülőjegy, hotel voucher, stb.), vagy a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, „Részvételi jegyet” ad át az utasnak, mely utóbbit az utazás megkezdése előtt az ETI megbízottjának be kell mutatnia, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt.
7.5.) Az utazás során az utas az ETI útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe, amennyiben erre lehetőség van. A repülőutakkal kapcsolatosan az utas a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a repülőtársaságok szolgáltatásaival kapcsolatban az alábbiakat: előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgéptípus, mentrendváltozásra vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet, ezekért az ETI nem vállal felelősséget. A díjmentesen feladható útipoggyász súlyát a tényleges légi fuvarozó üzletszabályzata határozza meg. Az üzletszabályzat a repülőjegy mellékletében, illetve az adott légi fuvarozó honlapján olvasható.
7.6.) A hajósutakkal kapcsolatban az utas e szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a hajó előre be nem jelentett kikötőben is kiköthet, sor kerülhet hajótípus vagy hajóstársaság cseréjére, a hajóra felvihető poggyász számát, méretét, súlyát a hajóstársaság üzletszabályzata tartalmazza. Az üzletszabályzat és a fuvarozási feltételek a hajóstársaság honlapján, illetve a hajójegyen olvasható.
7.7.) Egyes utaknál az utasnak a helyszínen további költségeket kell fizetnie (pl. üdülőhelyi díj stb.). Az ETI az erre vonatkozó, rendelkezésére álló információkat az utazási szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.
 
8. Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén
8.1.) Az utas/megbízó elállása
a) Az ETI kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben az ETI a katalógusban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az utast írásban tájékoztatja.
b) Ha az ETI az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt vagy programot az utazási szerződés létrejötte után lényegesen megváltoztatja, az utas/megbízó a változás közlésétől számított a közlésben meghatározott időtartamon belül köteles nyilatkozni, hogy elfogadja a módosítást, vagy eláll a szerződéstől. Amennyiben az utas ezen pont alapján eláll a szerződéstől, az ETI a befizetett összeget és a díj után a jogszabályban előírt kamatot az utasnak teljes egészében visszafizeti. 
c) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték, üzemanyagdíj változás, kerozinár emelkedés, valamint devizaárfolyam megváltozása miatt az ETI az utazás tervezett indulási időpontját megelőző 20. napig a teljes részvételi díjat felemelheti. (Az árfolyam tekintetében az ETI az Unicredit Banknak az előleg illetőleg a teljes részvételi díj befizetésének napján érvényes valuta eladási árfolyamát tekinti irányadónak.) Ha a teljes részvételi díj emelése a 10%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és az ETI a befizetett összeget és a díj után a jogszabályban előírt kamatot az utasnak teljes egészében visszafizeti.
d) Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el, különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 10%-ot meghaladja, vagy az ETI az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott az utast az alábbi jogok illetik meg:
            d/1) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre az ETI-nek lehetősége van,
            d/2) ha az ETI a d/1) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban előírt kamat megfizetését.
            d/3) fentieken túlmenően az ETI köteles az utasnak az elállás folytán felmerült kárát megtéríteni a vis maior esetét kivéve, illetve amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb létszámot.
 
8.2.) Az ETI elállása
a) Az ETI 6 napnál hosszabb utazások esetén legkésőbb az utazás tervezett megkezdését megelőző 20. napig,
b) 2 és 6 nap közötti utazások esetén a tervezett indulást megelőző 7. napig
írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a következő indokok miatt:
·          ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a – vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény fenyegeti,
·          ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.
Amennyiben az ETI a fenti okok miatt az utazási szerződéstől eláll:
 - az utas az eredetivel azonos vagy hasonló értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha az ETI-nek erre lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű az eredetinél, úgy az ETI köteles a díjkülönbözetet az utas részére az előírások szerint visszafizetni, amennyiben magasabb értékű az eredetinél, úgy a díjkülönbözet az utast terheli. Ha utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban előírt kamat megfizetését.
c) Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, illetve a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az ETI jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utast annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az ETI jogosult kárainak megtérítését és sérelemdíjat követelni az utastól. Az utas köteles megtéríteni mindazt a vagyoni kárt és sérelemdíjat, amelyet az utazási szerződés teljesítése alatt jogellenes vagy szerződésszegő magatartásával az ETI-nek okozott.
 
9. Elállás az utas részéről
9.1.) Az utas/megrendelő írásban vagy tartós adathordozón tett bejelentésével az indulás előtt bármikor elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben az utas nem az utazási szerződés 8. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől (illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson), úgy az ETI bánatpénz jogcímén a részvételi díj alább meghatározott százalékára jogosult. A részvételi díj magában foglalja az indulás előtt megrendelt és kifizetett fakultatív szolgáltatások (programok, étkezések stb.) díjait is.
9.2.) Az ETI felhívja az utas figyelmét, hogy egyes külföldi közreműködői, illetve szolgáltatók nyújtotta szolgáltatás ellenértékét vissza nem téríthetően, előre kell kifizetni. Az utas tudomásul veszi, hogy elállásának időpontjától és jogcímétől, okától függetlenül ezen előre kifizetett összegeket az ETI csak abban az esetben téríti vissza, ha a külföldi szolgáltató azt az ETI-nek visszafizette. Az ETI az utassal megkötött egyedi utazási szerződésben tájékoztatja az utast azon szolgáltatásokról, amelyek díjai nem visszatéríthetők.
 
9.3.) Általános feltételek:
Az ETI az utas elállását bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja.
A bánatpénz mértéke teljes részvételi díj százalék-arányában kerül meghatározásra és a tervezett utazás megkezdése előtt a következőképen alakul:
a tervezett indulás előtti 30. napig: 10%
a tervezett indulás előtti 29-20. nap között: 30%
a tervezett indulás előtti 19-10. nap között: 50%
a tervezett indulás előtti 9-4. nap között: 65%
a tervezett indulás előtti 3. nappal kezdődően: 85%
 
Amennyiben az utas a foglalás napja és a tervezett indulást megelőző 61. nap között áll el a szerződéstől, úgy az utas a teljest részvételi díj 10%-át köteles az ETI-nek megfizetni az elállás adminisztrációjával kapcsolatos átalány munkadíj jogcímén.
 
Az ETI fenntartja magának a jogot, hogy a 9.3.) pontban részletezett bánatpénz helyett – különösen a „MIXX” utazási móddal megjelölt utazásoknál – kártérítést követeljen az utastól, amennyiben az ETI bizonyítja, hogy az utas elállása az elállás bejelentéséhez kötötődő bánatpénz összegénél nagyobb összegű kárt okozott az ETI-nek.
 
9.4.) A fentiektől eltérő feltételeket az ETI az egyedi utazási szerződésben határozza meg.
9.5.) Repülővel, hajóval vagy speciális vonattal történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy, hajójegy, vasúti jegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó, a hajóstársaság, a vasút és az utas között létrejött személyfuvarozási szerződésben (11. pont) meghatározott feltételek szerint lehetséges.
9.6.) Amennyiben az utas lemondja foglalását, visszatérítésre csak abban az esetben tarthat igényt, ha előtte a teljes részvételi díjat befizette. Az ETI ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető bánatpénz, munkadíj összegét a részvételi díjból, illetve az utas által fizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonni (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti meg. Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi az ETI 9. pontban megállapított költségeit, illetve a bánatpénzt, az utas köteles azt (vagy a különbözetet) az elállás időpontjától (az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az ETI-nek megfizetni.
9.7.) Amennyiben az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások ellenértékére tarthat igényt. Az utas a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Ha az utas a saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, az elállás miatt a 9. pont szerinti összeget tartozik megfizetni.
10. Szerződésmódosítás
10.1.) Ha az utas/megrendelő az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, köteles az ETI módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A módosítás költségéről az ETI a módosítás előtt tájékoztatja az utast.
10.2.) Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése) módosítására az utas/megrendelő részéről csak a 9. pontban megadott bánatpénz megfizetése mellett, az elállási jog gyakorlásaként, és új foglalás keretei között van lehetőség.
 
11. Hibás teljesítés
11.1.) A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az ETI felel. Ha az ETI az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani.
11.2.) Az ETI nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
11.3.) Ha az utazás megkezdését követően az ETI a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. A helyettesítő szolgáltatás részleges vagy teljes igénybe vétele az utassal megkötött szerződés értelemszerű módosítását jelenti. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az ETI ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az ETI köteles az utast – kérésére – az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni.
11.4.) Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval, ezek hiányában az ETI-vel közölni legkésőbb a hazaérkezéstől számított 15. napig. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős.
11.5.) Az ETI kizárja a felelősségét az utasnál keletkezett minden olyan kárért, amely az üzemeltető légitársaság, hajóstársaság, vasút magatartása (járattörlés, késés, beszállás megtagadása stb.) miatt következett be vagy arra vezethető vissza.
11.7.) Repülővel történő utazás esetén az ETI felhívja az utas figyelmét, hogy a montreali egyezmény (BGBI. III Nr. 11/2010), a varsói egyezmény (BGBI. Nr. 286/1961) és a 261/2004/EK rendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az ETI és az utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az utas és a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére az előző mondatban megnevezett jogszabályok rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.
11.8.) Az ETI tájékoztatja az utast, hogy a varsói, a berni, az athéni és a montreali egyezmények korlátozzák a közreműködőiért való felelősséget.
11.9.) Az ETI felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha
    a szerződés teljesítésben mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy
    a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincsen kapcsolatban, s a hibát az ETI kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
     vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely az ETI érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az ETI a legkörültekintőbb gondosság esetén sem lett volna képes elhárítani.
Az ETI az b) és c) pont esetében, lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utasnak.
11.10.) Az ETI a kártérítési és sérelemdíj felelősségét együttesen összesen a részvételi díj kétszeresében korlátozza.
 
A mellékelt Hasznos információk jelen Általános utazási és szerződési feltételek / Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, utas/megrendelő utóbbi aláírásával igazolja a benne foglaltak tudomásul vételét.
 
Jelen Általános utazási és szerződési feltételek / Utazási szerződés valamint a Hasznos információk az ETI működését megalapozó szabályok 2017. december 1-én érvényes állapota szerint készültek, az ETI fenntartja azok módosításának jogát.
 
A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben az osztrák Polgári Törvénykönyv BGB) valamint az osztrák fogyasztóvédelmi törvény (Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden [Konsumentenschutzgesetz – KschG])rendelkezései az irányadók.
 
A szerződő felek a perérték nagyságától függően az illetékességgel rendelkező Bezirksgericht Wien, illetve a Handelsgericht Wien kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
A jelen utazási szerződést átolvastam, annak pontjaira felhívták a figyelmemet, a bíróság kizárólagos illetékességét egyedileg tárgyalták meg velem, a feltételeket megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, és ezt aláírásommal tanúsítom:
 
Budapest, …...............................................
 
Utas (Megrendelő)                                                       
 
ETI helyett és nevében a képviselő: