betöltés ...
Általános Utazási és Üzleti Feltételek

Általános utazási és szerződési feltételek / Utazási szerződés

 

Utazásszervező: Express Travel International GmbH 1010 Bécs, Karlsplatz 3, Ausztria

Cégjegyzékszám: FN264280y Nyilvántartási szám: 101466R01/08 Határon átnyúló szolgáltató nyilvántartási szám: TO000042 a továbbiakban: ETI

Magyarországi képviselő: Express Travel International Kft. 1054 Budapest Báthory utca 4. cégjegyzékszám: 01-09-187283 MKEH nyilvántartási szám: U001550

1. Szerződéskötési feltételek: Az utazási szerződés az alábbi személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával jön létre:

a) az utazási feltételek elfogadása, b) az utazó jelentkezésének nyilvántartásba vétele, c) az utazó megrendelésének írásbeli visszaigazolása, d) az előleg befizetése. Az utazó a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására. Az ETI felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásával jön létre. Az ETI külön felhívja az utazó/megrendelő figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az ETI-t nem terheli az elutaztatási kötelezettség.

A szerződés hatálybalépése: Az érvényes utazási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített indulási napot megelőző 30. napig beérkezzen az ETI bankszámlájára. Amennyiben az utazó/megrendelő utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy jogosult az ETI-nél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az ETI bankszámlájára. Az ETI jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.

A szerződő felek 1.) Az utazásszervező 2.) Az utazó/megrendelő: neve lakcíme/székhelye: cégjegyzékszám: adószám: telefon/fax: e-mail:

2. A szerződés létrejötte 2.1.) Az utazási szerződés az utazó/megrendelő és az ETI között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével egyidejűleg jön létre. 2.2.) Az utazási szerződés létrejöttének további feltétele, hogy az ETI az utazás írásos megrendelését írásban visszaigazolja. 2.3.) Ha az utazó nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az ETI felé az utazó (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utazó) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Az átadás elmaradásából keletkezett károkért az ETI-t semmilyen felelősség nem terheli. 2.4.) Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás vagy a megbízás nélküli ügyviteléből, eljárásából fakadó – az ETI-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik. 2.5.) Ha az ETI a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor jön létre, ha az ETI az utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utazó jelentkezését az ETI bármikor visszavonhatja, és a befizetett előleget visszafizeti. Az ETI bármikor visszamondhatja a jelentkezést, amennyiben az utazó jelentkezését nyilvántartásba vette, de az utazó/megrendelő az előleget a megszabott határidő lejártáig nem fizette meg. 2.6.) Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj (teljes részvételi díj), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.

3. Utazási ajánlatok 3.1.) Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat, az ETI által elektronikus úton vagy nyomtatott formában közzétett utazási ajánlatai rögzíti. Az utazó az utazási szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a szolgáltatásokat, azok igénybevételének feltételeit megismerte és azokat elfogadta. 3.2.) Az ETI az általa az interneten vagy más elektronikus úton, illetve nyomtatott formában közzétett utazási ajánlataiban egyértelműen és pontosan megadja az utazással érintett országok beés átutazásra vonatkozó előírásait, valamint a célországra jellemző éghajlat, életmód, étkezési szokások, továbbá ismerteti az utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályokat és szokásokat. Az ETI által hitelt érdemlően nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk az utazót terhelik. 3.3.) Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az ETI ad ki, az utazási szerződés teljesítése és az ETI kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az ETI-n, sem annak közreműködőin; azokért az ETI nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

4. Úti okmányok beszerzése 4.1.) A kiutazáshoz érvényes útlevél, vagy jogszabályban előírt más úti okmány beszerzéséről az utazó gondoskodik. Az ennek hiányából eredő károkért és költségekért az ETI nem vállal felelősséget. Amennyiben az ETI az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, úgy egyidejűleg tájékoztatja az utazót/megrendelőt az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az utazó/megrendelő tartozik felelősséggel. 4.2.) A nem európai uniós állampolgár utazók a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási irodájuk segítségét. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az ebből eredő költségek, illetve károk megtérítése az utast terhelik.

5. Biztosítás 5.1.) Az útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére köthető biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza. 5.2.) Az ETI az általa szervezett utazásoknál az utazó részére útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére a következő lehetőséget biztosítja: útlemondási- és utasbiztosítás köthető az értékesítő utazási irodában, ahol megtekinthetőek a biztosítás szerződési feltételei. 5.3.) Az ETI az utazó javára szóló biztosítást köt amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.

6. A részvételi díj 6.1.) A részvételi díj – a katalógusban foglalt eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az ETI eljárási díját, illetve szervezési költségét, továbbá az áfa összegét foglalja magában. A részvételi díjban nem szereplő, de az utazót/megrendelőt terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat. 6.2.) A részvételi díj nem tartalmazza az utazónak a légi személyszállítási, illetve a vízi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban az ETI-nél felmerülő munkadíjat, melyet az egyedi utazási szerződések tartalmaznak. Az ETI fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes részvételi díjjal akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek a tájékoztatójában vagy annak mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen mértékben befizetett utazások mindkét fél (utas/megrendelő és ETI) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.

7. Az előleg és a részvételi díj befizetésének határideje 7.1.) Az ETI által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. Ennek mértéke a teljes részvételi díj 30 %-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt. Amennyiben az utazó/megrendelő az utazás tervezett indulását megelőző 30 napon belül jelentkezik az utazásra, úgy a teljes részvételi díj az utazási szerződés megkötésével egy időben esedékes. 7.2.) Az ETI az előleg előző mondatban meghatározott előleg mértékétől az egyedi utazási szerződésben eltérhet. 7.3.) Amennyiben az itt, illetve az egyedi utazási szerződésben meghatározott dátumig az utazó/megrendelő nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó részéről és az utazó köteles az utazási feltételek 9. pontjában rögzített bánatpénzt legkésőbb az utazási csomag megkezdését megelőző 15. napig az ETI-nek megfizetni. 7.4.) Az ETI a teljes részvételi díj befizetése ellenében az utazás előtti 14. napig utazási okmányokat (repülőjegy, hotel voucher, stb.), vagy a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, „Részvételi jegyet” ad át az utazónak, mely utóbbit az utazás megkezdése előtt az ETI megbízottjának be kell mutatnia, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt, ami az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó részéről. 7.5.) Az utazás során az utazó az ETI útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe, amennyiben erre lehetőség van. A repülőutakkal kapcsolatosan az utazó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a repülőtársaságok szolgáltatásaival kapcsolatban az alábbiakat: előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgéptípus, vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet. A díjmentesen feladható útipoggyász súlyát a tényleges légi fuvarozó üzletszabályzata határozza meg. Az üzletszabályzat a repülőjegy mellékletében, illetve az adott légi fuvarozó honlapján olvasható. 7.6.) A hajósutakkal kapcsolatban az utazó e szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a hajó előre be nem jelentett kikötőben is kiköthet, sor kerülhet hajótípus vagy hajóstársaság cseréjére, a hajóra felvihető poggyász számát, méretét, súlyát a hajóstársaság üzletszabályzata tartalmazza. Az üzletszabályzat és a fuvarozási feltételek a hajóstársaság honlapján, illetve a hajójegyen olvasható. 7.7.) Egyes utaknál az utazónak a helyszínen további költségeket kell fizetnie (pl. üdülőhelyi díj stb.). Az ETI az erre vonatkozó, rendelkezésére álló információkat az utazási szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

8. Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén 8.1.) Az utazó/megbízó elállása a) Az ETI kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben az ETI a katalógusban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az utazót írásban tájékoztatja. b) Amennyiben az ETI az utazási csomag megkezdése előtt az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét jelentősen megváltoztatja, az utazó a változásról szóló értesítésben meghatározott időn belül jogosult: • elfogadni a változtatást, és akkor az utazási szerződés a változtatásnak megfelelően módosul • bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést. Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az ETI azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre módja van. Ha az utazó elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az ETI a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti, amennyiben drágább, akkor az utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles az ETI-nek megfizetni. Ha az utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor az ETI az utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti és az utazó szerződés felmondásból eredő kárát megtéríti. c) A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig felemelheti, illetve csökkentheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%- ot meghaladja, akkor az utazó az erről kapott értesítésben meghatározott határidőig írásban felmondhatja a szerződést, és az utazásszervező a befizetett részvételi díjat visszafizeti. A részvételi díj csökkentése esetén az utazásszervező a csökkentés összegét költségeinek levonása után 14 napon belül visszafizeti az utazónak figyelemmel a 9.2. és 9.5. pontokra. (Az árfolyam tekintetében az ETI az Unicredit Banknak a szerződéskötés napján érvényes valuta eladási árfolyamát tekinti irányadónak.) 8.2.) Felmondás az ETI részéről a) Az ETI 6 napnál hosszabb utazások esetén legkésőbb az utazás tervezett megkezdését megelőző 20. napig, b) 2 és 6 nap közötti utazások esetén a tervezett indulást megelőző 7. napig írásban tett nyilatkozattal felmondhatja a szerződést ha: • az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a – vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény fenyegeti, vagy a jelentkezők létszáma az aktuális utazási csomag légi fuvarozását teljesítő járatra lefoglalt helyek számát, mint legalacsonyabb létszámot, nem éri el. c) Az előző pontban említett esetekben az ETI az utazó által vagy a nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti. d) Az ETI kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az ETI-t az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják. e) Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utazótársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, illetve a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az ETI jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazót az utazásból, jogosult felmondani a szerződést, és az utazót annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az ETI jogosult kárainak megtérítését és sérelemdíjat követelni az utazótól. Az utazó köteles megtéríteni mindazt a vagyoni kárt és sérelemdíjat, amelyet az utazási szerződés teljesítése alatt jogellenes vagy szerződésszegő magatartásával az ETI-nek okozott.

9. Felmondás az utazó részéről 9.1.) Az utazó/megrendelő írásban vagy tartós adathordozón tett bejelentésével az indulás előtt bármikor felmondhatja az utazási szerződést. Amennyiben az utazó nem az utazási szerződés 8. pontjában foglaltak miatt mondja fel az utazási szerződést (illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson), úgy az ETI bánatpénz jogcímén a részvételi díj alább meghatározott százalékára jogosult. A részvételi díj magában foglalja az indulás előtt megrendelt és kifizetett fakultatív szolgáltatások (programok, étkezések stb.) díjait is. 9.2.) Az ETI felhívja az utazó figyelmét, hogy egyes külföldi közreműködői, illetve szolgáltatók nyújtotta szolgáltatás ellenértékét vissza nem téríthetően, előre kell kifizetni. Az utazó tudomásul veszi, hogy felmondásának időpontjától és jogcímétől, okától függetlenül ezen előre kifizetett összegeket az ETI csak abban az esetben téríti vissza, ha a külföldi szolgáltató azt az ETI-nek visszafizette. Az ETI az utazóval megkötött egyedi utazási szerződésben tájékoztatja az utazót azon szolgáltatásokról, amelyek díjai nem visszatéríthetők. 9.3.) Általános feltételek: Az utazó a felmondását bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. A bánatpénz mértéke teljes részvételi díj százalék-arányában kerül meghatározásra és a tervezett utazás megkezdése előtt a következőképen alakul: • a tervezett indulás előtti 30. napig: 10% • a tervezett indulás előtti 29-20. nap között: 30% • a tervezett indulás előtti 19-10. nap között: 50% • a tervezett indulás előtti 9-4. nap között: 65% • a tervezett indulás előtti 3. nappal kezdődően: 85% Amennyiben az utazó a foglalás napja és a tervezett indulást megelőző 61. nap között mondja fel a szerződést, úgy az utazó a részvételi díj 10%-t köteles az ETI-nek megfizetni a felmondás adminisztrációjával kapcsolatos átalány munkadíj jogcímén. (Ezt el lehet hagyni, ha a bánatpénz megfizetésének kezdő időpontját korábbra teszi az ETI, például a szerződés megkötését követő első naptól.) Az ETI fenntartja magának a jogot, hogy a 9.3.) pontban részletezett bánatpénz helyett – különösen a „MIXX” utazási móddal megjelölt utazásoknál – kártérítést követeljen az utazótól, amennyiben az ETI bizonyítja, hogy az utazó felmondása a felmondás bejelentéséhez kötötődő bánatpénz összegénél nagyobb összegű kárt okozott az ETI-nek. 9.4.) Az ETI a 9.3.) pontban meghatározott bánatpénz mértékétől eltérő feltételeket határozhat meg az utazóval megkötött egyedi utazási szerződésben. 9.5.) Repülővel, hajóval vagy speciális vonattal történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy, hajójegy, vasúti jegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó, a hajóstársaság, a vasút és az utazó között létrejött személyfuvarozási szerződésben (11. pont) meghatározott feltételek szerint lehetséges. 9.6.) Amennyiben az utazó felmondja a szerződést, visszatérítésre csak abban az esetben tarthat igényt, ha előtte a teljes részvételi díjat befizette. Az ETI ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető bánatpénz, munkadíj összegét a részvételi díjból, illetve az utazó által fizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonni (megtartására). A fennmaradó összeg az utazót illeti meg. Amennyiben az utazó által befizetett összeg nem fedezi az ETI 9. pontban megállapított költségeit, illetve a bánatpénzt, az utazó köteles azt (vagy a különbözetet) az elállás időpontjától (az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az ETI-nek megfizetni. 9.7.) Amennyiben az utazót saját hibájából az utazási csomag megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások ellenértékére tarthat igényt. Az utazó a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az ETI szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Ha az utazó a saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, az az utazási szerződés utazó részéről történő felmondásának minősül és az utazó a felmondása miatt a 9. pont szerinti bánatpénzt köteles megfizetni. 9.8.) Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” felsorolásába felvételre kerül, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést. Az e pontban meghatározott, határidőben történő felmondás esetén az ETI kártérítésre nem kötelezhető, azonban az utazó utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az utazónak.

10. Szerződésmódosítás 10.1.) Ha az utazó/megrendelő az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, köteles az ETI módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A módosítás költségéről az ETI a módosítás előtt tájékoztatja az utazót. 10.2.) Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése) módosítására az utazó/megrendelő részéről csak a 9. pontban megadott bánatpénz megfizetése mellett, a felmondási jog gyakorlásaként, és új foglalás keretei között van lehetőség.

11. Hibás teljesítés 11.1.) A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az ETI felel. Ha az ETI az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani. 11.2.) Az ETI nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe. 11.3.) A szerződésszegést az ETI ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben • azt az utazó az ETI-nek az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és • a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy nem jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára. Ebben az esetben az utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti. 11.4.) Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát. 11.5.) Amennyiben az ETI a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben az ETI legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni. 11.6.) Az ETI nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az utazót, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak felróható. 11.7.) Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe. 11.8.) Amennyiben az ETI az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van. 11.9.) Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor az ETI a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az utazónak. 11.10.) Az utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól. Amennyiben az ETI szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben az ETI többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az utazó utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról. 11.11.) Az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval, ezek hiányában az ETI-vel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. 11.12.) Az ETI kizárja a felelősségét az utazónál keletkezett minden olyan kárért, amely az üzemeltető légitársaság, hajóstársaság, vasút magatartása (járattörlés, késés, beszállás megtagadása stb.) miatt következett be vagy arra vezethető vissza. 11.13.) Az utazás időtartama alatt az utazó és az ETI közreműködője között bármilyen formában, és bármilyen ok miatt, de az ETI előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az ETI tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az ETI-re, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az ETI kizárja. 11.14.) Repülővel történő utazás esetén az ETI felhívja az utazó figyelmét, hogy a montreali egyezmény (BGBI. III Nr. 11/2010), a varsói egyezmény (BGBI. Nr. 286/1961) és a 261/2004/EK rendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az ETI és az utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az utazó és a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére az előző mondatban megnevezett jogszabályok rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak. 11.15.) Az ETI tájékoztatja az utazót, hogy a varsói, a berni, az atheni és a montreali egyezmények korlátozzák a fuvarozók és így az ETI felelősséget. 11.16.) Az ETI felelősséget vállal az előző pontban megnevezett fuvarozók által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A fuvarozó utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megíllető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik. 11.17.) Amennyiben az utazó az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az ETI-től követeli, akkor az ETI a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, illetve az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja. 11.18.) Az ETI szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből a 11.14.) pontban megnevezett jogszabályok szerintikártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja. 11.19.) A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a fuvarozók üzletszabályzatai nem részei az utazási szerződésnek. 11.20.) Az ETI felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az utazásszervező érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utazó vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta. 11.21.) Az utazásszervező ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utazónak. Az utazásszervező segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában. 11.22.) Az utazásszervező jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta. 11.23.) Az ETI a kártérítési és sérelemdíj felelősségét együttesen összesen a részvételi díj háromszorosában korlátozza. A mellékelt Hasznos információk jelen Általános utazási és szerződési feltételek/ Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, utas/megrendelő utóbbi aláírásával igazolja a benne foglaltak tudomásul vételét. Jelen Általános utazási és szerződési feltételek/Utazási szerződés valamint a Hasznos információk az ETI működését megalapozó szabályok 2020. október 15- én érvényes állapota szerint készültek, az ETI fenntartja azok módosításának jogát. A jelen Általános utazási és szerződési feltételek /Utazási szerződés-ben nem szabályozott kérdésekben az osztrák Polgári Törvénykönyv BGB) valamint a vonatkozó osztrák jogszabály, a Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz–PRG) 01 07 2018 rendelkezései az irányadók. A szerződő felek a perérték nagyságától függően az illetékességgel rendelkező Bezirksgericht Wien, illetve a Handelsgericht Wien kizárólagos illetékességében állapodnak meg.

Az utazási csomagra vonatkozó tájékoztatót megkaptam, jelen Általános utazási és szerződési feltételeket/Utazási szerződést átolvastam, annak pontjaira felhívták a figyelmemet, a bíróság kizárólagos illetékességét egyedileg tárgyalták meg velem, a feltételeket megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, és ezt aláírásommal tanúsítom:

Dátum:

Utazó (Megrendelő):

ETI: