betöltés ...
Általános utazási és szerződési feltételek

Általános utazási és szerződési feltételek / Utazási szerződés

 

 

 


UTAZÁSSZERVEZŐ:
Express Travel International GmbH
1010 Bécs, Karlsplatz 3, Ausztria
Cégjegyzékszám: FN264280y
Nyilvántartási (GISA) szám: 25119367
Engedély száma: 101466R01/08
MKEH nyílvántartási szám: TO-000042
Tel.: +43-1-512 42 16
Mail: info@eti.at

a továbbiakban: ETI

Magyarországi képviselő:
Express Travel International Kft. 1054 Budapest
Báthory utca 4.
cégjegyzékszám: 01-09-187283
MKEH nyilvántartási szám: U001550
Tel.: +36-1-235 09 01
Mail: info@eti-utazas.hu

 

1. A szerződő felek
1.) Az utazásszervező
2.) Az utazó (megrendelő):
neve
lakcíme/székhelye:
cégjegyzékszám:
adószám:
telefon/fax:
e-mail:


2. A szerződés létrejötte

2.1.) Az utazó utazását írásban bármelyik ETI irodában, online foglalási rendszeren keresztül, vagy az ETI-vel szerződést kötött utazásközvetítő irodában lefoglalhatja. Az utazási szerződés (foglalás) érvényesen akkor jön létre, ha azt az ETI nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az utazó a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Az utazási szerződés alapját képezik az ETI weboldalán és egyéb tájékoztató anyagain közzétett információk, itt rögzített Általános utazási és szerződési feltételek a mellékelt Hasznos információkkal együtt, függetlenül a szerződés megkötésének módjától.
2.2.) Ha az utazó nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor, úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) az ETI felé az utazó (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utazó) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos – birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utazónak) haladéktalanul átadni. Az átadás elmaradásából keletkezett károkért az ETI-t semmilyen felelősség nem terheli.
2.3.) Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás vagy a megbízás nélküli ügyviteléből, eljárásából fakadó – az ETI-t ért, illetve annak oldalán felmerülő – károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.
2.4.) Ha az ETI a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor jön létre, ha az ETI az utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utazó jelentkezését az ETI bármikor visszavonhatja, és a befizetett előleget visszafizeti. Az ETI bármikor visszamondhatja a jelentkezést, amennyiben az utazó jelentkezését nyilvántartásba vette, de az utazó az előleget a megszabott határidő lejártáig nem fizette meg.
2.5.) Az utazó legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj (teljes részvételi díj), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.
2.6.) Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az utazónak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket az ETI nem veszi figyelembe.
2.7.) Az utazó a szerződés megkötésével tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
2.8.) Az ETI felhívja az utazó figyelmét, hogy az előző mondatban meghatározottak alapján létrejött utazási szerződés érvényes, de nem hatályos, és mindaddig amíg a szerződés nem lép hatályba, addig az ETI-t nem terheli az elutaztatási kötelezettség.
2.9.) Az érvényes utazási szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a teljes részvételi díj a szerződésben rögzített indulási napot megelőző 14. napig beérkezzen az ETI bankszámlájára abban az esetben is, ha az utazó utazásközvetítő igénybevételével foglal.
2.10.) Amennyiben az utazó utazásközvetítőnél fizette be az előleget/részvételi díjat, úgy is jogosult az ETI-nél telefonon, levélben vagy elektronikus levélben tájékoztatást kérni arról, hogy a közvetítőnél befizetett/átutalt összeg megérkezett-e az ETI bankszámlájára.
3. Utazási ajánlatok
3.1.) Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat, az ETI által elektronikus úton vagy nyomtatott formában közzétett utazási ajánlatai rögzítik. Az utazó az utazási szerződés létrejöttével tanúsítja, hogy a szolgáltatásokat, azok igénybevételének feltételeit megismerte és azokat elfogadta.
3.2.) Az ETI az általa az interneten vagy más elektronikus úton, illetve nyomtatott formában közzétett utazási ajánlataiban egyértelműen és pontosan megadja az utazással érintett országok be- és átutazásra vonatkozó előírásait, valamint a célországra jellemző éghajlat, életmód, étkezési szokások leírását, továbbá ismerteti az utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályokat és szokásokat. Az ETI által hitelt érdemlően nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk az utazót terhelik.
3.3.) Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az ETI ad ki, az utazási szerződés teljesítése és az ETI kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az ETI-n, sem annak közreműködőin; azokért az ETI nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.
4. Úti okmányok beszerzése
4.1.) A kiutazáshoz érvényes útlevél, vagy jogszabályban előírt más úti okmány beszerzéséről az utazó gondoskodik. Az ennek hiányából eredő károkért és költségekért az ETI nem vállal felelősséget. Amennyiben az ETI az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, úgy egyidejűleg tájékoztatja az utazót az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az utazó tartozik felelősséggel. A beutazási feltételeket illetően mindig a Külügyminisztérium konzuli szolgálatának oldalán található információk az irányadóak (https://konzinfo.mfa.gov.hu)
4.2.) A nem európai uniós állampolgár utazók a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási irodájuk segítségét. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az ebből eredő költségek, illetve károk megtérítése az utazót terhelik.
5. Biztosítás
5.1.) Az útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére köthető biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza.
5.2.) Az ETI az általa szervezett utazásoknál az utazó részére útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére a következő lehetőséget biztosítja: útlemondási- és utazóbiztosítás köthető az ETI internetes oldalán vagy az értékesítő utazási irodában, ahol megtekinthetőek a biztosítás szerződési feltételei.
5.3.) Az ETI az utazó javára szóló biztosítást köt amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó javára szóló biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.
6. A részvételi díj
6.1.) A részvételi díj – a katalógusban foglalt eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, az ETI eljárási díját, illetve szervezési költségét, továbbá az áfa összegét foglalja magába. A részvételi díjban nem szereplő, de az utazót/megrendelőt terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat.
6.2.) A részvételi díj (valamint bármilyen felár, díj, adó illeték vagy egyéb, az utazási szerződéssel kapcsolatos tétel) euroban kerül meghatározásra és közlésre. Amennyiben magyar forintban is megjelenítésre kerül a részvételi díj összege, úgy a forintban meghatározott összeg csak tájékoztató jellegű és az ETI számlavezető bankjának a napi aktuális valuta eladási árfolyamán kerül kiszámításra. A szerződéssel kapcsolatos bármely pénzügyi tranzakció euroban történik. Bizonyos esetekben használható a forint is, az ETI számlavezető bankjának a tranzakció napján publikált valuta eladási árfolyamán.
6.3.) A részvételi díj nem tartalmazza az utazónak a légi személyszállítási, illetve a vízi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban az ETI-nél felmerülő munkadíjat, melyet az egyedi utazási szerződések tartalmaznak. Az ETI fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes részvételi díjjal akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek a tájékoztatójában vagy annak mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen mértékben befizetett utazások mindkét fél (utazó/megrendelő és ETI) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.
7. Az előleg és a részvételi díj befizetésének határideje
7.1.) Az ETI által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni, kivéve, ha a szerződéskötéskor az utazás megkezdéséig több, mint 11 hónap van vissza. Ezen utóbbi esetben az utazó köteles az előleget a foglalásban/megrendelőlapon szereplő fizetési adatok szerint megfizetni, de nem előbb, mint az utazás megkezdését megelőző 11 hónap. Az előleg mértéke a teljes részvételi díj pontosan 20 %-a. A részvételi díj hátralékos összegét az utazás megkezdése előtti 20. napja és 15. napja között kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt eltérő idő indokolt. Amennyiben az utazó az utazás tervezett indulását megelőző 20 napon belül jelentkezik az utazásra, úgy a teljes részvételi díj az utazási szerződés megkötésével egy időben esedékes. A részvételi díj akkor minősül befizetettnek – utazásközvetítőn keresztül történő foglalás esetén is -, amennyiben az utazó befizetése az utazásszervező bankszámláján jóváírásra kerül.
7.2.) Az ETI az előleg előző mondatban meghatározott előleg mértékétől az egyedi utazási szerződésben eltérhet.
7.3.) Amennyiben az itt, illetve az egyedi utazási szerződésben meghatározott dátumig az utazó nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, az az utazási szerződés egyoldalú felmondását jelenti az utazó részéről és az utazó köteles az utazási feltételek 9. pontjában rögzített bánatpénzt legkésőbb a felmondástól számított 14. napig az ETI-nek megfizetni.
7.4.) Az ETI a teljes részvételi díj befizetése ellenében, legkorábban az utazás előtti 7. napon utazási okmányokat (repülőjegy, hotel voucher, stb.), vagy a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, „Részvételi jegyet” ad át az utazónak, mely utóbbit az utazás megkezdése előtt az ETI megbízottjának be kell mutatnia, ellenkező esetben az utazó az utazáson nem vehet részt, ami az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó részéről.
7.5.) Az utazás során az utazó az ETI útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe, amennyiben erre lehetőség van. 7.6.) A repülőutakkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi a légitársaságok szolgáltatásaival kapcsolatban az alábbiakat: menetrendváltozásra, előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgéptípus, vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet (akár az utazó előzetes tájékoztatása nélkül is). Az utazónak figyelembe kell vennie a jelentős késés, vagy menetrendváltozás előfordulásának lehetőségét az átszállások, a lakóhely-reptér transzfer megszervezésénél, a szabadságok tervezésénél, a kereskedelmi és egyéb határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kárért az ETI-t nem terheli kártérítési felelősség. A díjmentesen feladható útipoggyász súlyát a tényleges légi fuvarozó üzletszabályzata határozza meg. Az üzletszabályzat a repülőjegy mellékletében, illetve az adott légi fuvarozó honlapján olvasható.
7.7.) A hajósutakkal kapcsolatban az utazó ezen szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a hajó előre be nem jelentett kikötőben is kiköthet, sor kerülhet hajótípus vagy hajóstársaság cseréjére, a hajóra felvihető poggyász számát, méretét, súlyát a hajóstársaság üzletszabályzata tartalmazza. Az üzletszabályzat és a fuvarozási feltételek a hajóstársaság honlapján, illetve a hajójegyen olvasható.
7.8.) Egyes utaknál az utazónak a helyszínen további költségeket kell fizetnie (pl. üdülőhelyi díj stb.). Az ETI az erre vonatkozó, rendelkezésére álló információkat az utazási szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.
8. Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén
8.1.) Az utazó elállása
a) Az ETI kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben az ETI a katalógusban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az utazót írásban tájékoztatja.
b) Amennyiben az ETI az utazási csomag megkezdése előtt az utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét (indulási repülőtér, úticél, utazás időpontja) jelentősen megváltoztatja, az utazó a változásról szóló értesítésben meghatározott időn belül jogosult:
• elfogadni a változtatást, és akkor az utazási szerződés a változtatásnak megfelelően módosul
• bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést.
Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az ETI azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, ha erre módja van.
Ha az utazó elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az ETI a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti, amennyiben drágább, akkor az utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott határidőig köteles az ETI-nek megfizetni.
Ha az utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor az ETI az utazó által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül visszafizeti.
c) A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek, közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig megváltoztathatja (emelheti vagy csökkentheti). Ha a részvételi díj emelése a 8%- ot meghaladja, akkor az utazó az erről kapott értesítésben meghatározott határidőig írásban felmondhatja a szerződést, és az utazásszervező az euroban meghatározott és befizetett részvételi díjat visszafizeti. A részvételi díj csökkentése esetén az utazásszervező a csökkentés euroban meghatározott összegét költségeinek levonása után 14 napon belül visszafizeti az utazónak figyelemmel a 9.2. és 9.5. pontokra. Mindkét esetben lehetőség van forintban történő visszafizetésre is, az ETI számlavezető bankjának a visszafizetés napján regisztrált valuta eladási árfolyama alapján.
8.2.) Felmondás az ETI részéről
a) Az ETI 6 napnál hosszabb utazások esetén legkésőbb az utazás tervezett megkezdését megelőző 20. napig, 2 és 6 nap közötti utazások esetén a tervezett indulást megelőző 7. napig írásban tett nyilatkozattal felmondhatja a szerződést ha:
• az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, illetve a – vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény fenyegeti, vagy
• a jelentkezők létszáma az aktuális utazási csomag légi fuvarozását teljesítő járatra lefoglalt helyek számát, mint legalacsonyabb létszámot, nem éri el.
b) Az előző pontban említett esetekben az ETI az utazó által vagy a nevében az utazási csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás napjától számított 14 napon belül visszafizeti.
c) Az ETI kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó indokolatlan késedelem nélküli értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése előtt jogosult az utazási szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az ETI-t az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják, mint például háború, terrorizmus, árvíz, földrengés vagy egyéb természeti katasztrófák.
d) Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utazótársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, illetve a program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az ETI jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazót az utazásból, jogosult felmondani a szerződést, és az utazót annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben az ETI jogosult kárainak megtérítését és sérelemdíjat követelni az utazótól. Az utazó köteles megtéríteni mindazt a vagyoni kárt és sérelemdíjat, amelyet az utazási szerződés teljesítése alatt jogellenes vagy szerződésszegő magatartásával az ETI-nek okozott.

9. Felmondás az utazó részéről
9.1.) Az utazó írásban vagy tartós adathordozón tett bejelentésével az indulás előtt bármikor felmondhatja az utazási szerződést. Amennyiben az utazó nem az utazási szerződés 8. pontjában foglaltak miatt mondja fel az utazási szerződést (illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson), úgy az ETI bánatpénz jogcímén a részvételi díj alább meghatározott százalékára jogosult.
9.2.) Az ETI felhívja az utazó figyelmét, hogy egyes külföldi közreműködői, illetve szolgáltatók nyújtotta szolgáltatás ellenértékét vissza nem téríthetően, előre kell kifizetni. Az utazó tudomásul veszi, hogy felmondásának időpontjától és jogcímétől, okától függetlenül ezen előre kifizetett összegeket az ETI csak abban az esetben téríti vissza, ha a külföldi szolgáltató azt az ETI-nek visszafizette. Az ETI az utazóval megkötött egyedi utazási szerződésben tájékoztatja az utazót azon szolgáltatásokról, amelyek díjai nem visszatéríthetők.
9.3.) Általános feltételek:
Az utazó a felmondását bánatpénz megfizetése ellenében gyakorolhatja. A bánatpénz mértéke teljes részvételi díj százalék-arányában kerül meghatározásra és a tervezett utazás megkezdése előtt a következőképen alakul:
• a tervezett indulás előtti 60. napig: 10%
• a tervezett indulás előtti 59-31. nap között: 20%
• a tervezett indulás előtti 30-20. nap között: 35%
• a tervezett indulás előtti 19-10. nap között: 50%
• a tervezett indulás előtti 9-4. nap között: 75%
• a tervezett indulás előtti 3. nappal kezdődően az indulásig: 100%
Az utazó általi felmondásnak minősül az is, ha az utazó nem kezdi meg utazását vagy nem jelenik meg az indulás pontos helyén és időpontjában. Ilyen esetben az utazás megkezdésének időpontja tekintendő a felmondás időpontjának, és az ETI jogosult a részvételi díj 100%-ának megfelelő összegű bánatpénz felszámítására.
Amennyiben az utazó a részvételi díj hátralékának megfizetését határidőre nem teljesíti, az ETI ezt az utazó által történt felmondásnak tekinti. Ebben az esetben az elmulasztott határidő napja tekintendő a felmondás napjának és az ETI jogosult a jelen pont szerinti bánatpénzt felszámítani és érvényesíteni.
Az ETI fenntartja magának a jogot, hogy a 9.3.) pontban részletezett bánatpénz helyett – különösen a „MIXX” utazási móddal megjelölt utazásoknál – kártérítést követeljen az utazótól, amennyiben az ETI bizonyítja, hogy az utazó felmondása a felmondás bejelentéséhez kötődő bánatpénz összegénél nagyobb összegű kárt okozott az ETI-nek.
9.4.) Az ETI a 9.3.) pontban meghatározott bánatpénz mértékétől eltérő feltételeket határozhat meg az utazóval megkötött egyedi utazási szerződésben.
9.5.) Repülővel, hajóval vagy speciális vonattal történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy, hajójegy, vasúti jegy árának visszafizetése a jegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó, a hajóstársaság, a vasút és az utazó között létrejött személyfuvarozási szerződésben (11. pont) meghatározott feltételek szerint lehetséges.
9.6.) Az ETI az utazási szerződés felmondását követően elszámol az utazóval. Az ETI ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető bánatpénz, munkadíj összegét a részvételi díjból, illetve az utazó által fizetett egyéb rendeltetésű összegből levonni. A fennmaradó összeg az utazót illeti meg. Amennyiben az utazó által befizetett összeg nem fedezi az ETI 9. pontban megállapított bánatpénzt, az utazó köteles azt (vagy a különbözetet) az elállás időpontjától (az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül az ETI-nek megfizetni.
9.7.) Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utazótársai nyugalmát, egészségét vagy biztonságát, érdekeit, utazását, az utazási szerződés és program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után az ETI jogosult azonnali hatállyal kizárni az utazót az utazásból, jogosult felmondani a szerződést és az utazó a hazautazásáról saját költségén maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az ETI jogosult kárainak megtérítését követelni az utazótól.
Amennyiben az utazót saját hibájából az utazási csomag megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ha az utazó a saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utazónak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, az az utazási szerződés utazó részéről történő felmondásának minősül és az utazó a felmondása miatt a 9. pont szerinti bánatpénzt köteles megfizetni. Ez eseten a felmondás időpontja az utazás megkezdésének időpontja.
9.8.) Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett térségek a külügyekért felelős minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” felsorolásába felvételre kerülnek, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést. Ha szerződéskötéskor a térség „utazásra nem javasolt” kategóriában volt, felmondásra csak bánatpénz megfizetése mellett van lehetőség.
10. Szerződésmódosítás
10.1.) Ha az utazó az utazási szerződés egyes elemeinek (név, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése stb) módosítását kezdeményezi, köteles az ETI módosítással kapcsolatban felmerülő módosítási díjat (személyenként 50 euro) és/vagy az esetleges díjkülönbözetet a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni.
10.2.) Az utazási szerződés lényeges elemeinek (indulási repülőtér, úticél, utazás időpontja, utazók létszámának csökkenése stb) módosítására az utazó részéről csak a 9. pontban megadott bánatpénz megfizetése mellett, a felmondási jog gyakorlásaként, és új foglalás keretei között van lehetőség. Ez esetben a felmondás napja az a nap, amikor az ETI a módosítás igényéről tudomást szerez.
10.3.) Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén bármilyen repülőjegy-módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és – a 10.1.) pontban hivatkozottak szerinti költségeken felüli - díjai mellett lehetséges.
11. Hibás teljesítés
11.1.) A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az ETI felel. Ha az ETI az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani.
11.2.) Az ETI nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
11.3.) A szerződésszegést az ETI ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben
• azt az utazó az ETI-nek az utazási szerződésben megadott elérhetőségek valamelyikén bejelentette, és
• a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy nem jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára.
Ebben az esetben az utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.
11.4.) Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.
11.5.) Amennyiben az ETI a megállapított ésszerű határidőn belül nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az esetben az ETI legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni.
11.6.) Az ETI nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az utazó. Nem illeti meg a díjengedmény az utazót, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak felróható.
11.7.) Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha az utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okok miatt nem vett igénybe.
11.8.) Amennyiben az ETI az utazási csomag lényeges részét nem tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség felszámolása nélkül, a szerződésben meghatározottal megegyező minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.
11.9.) Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor az ETI a különbözetet díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az utazónak.
11.10.) Az utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.
Amennyiben az ETI szerződésszegése az utazási szerződés lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben az ETI többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az utazó utazási szerződés szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.
11.11.) Az utazó a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utazókísérővel és a helyszíni szolgáltatóval, ezek hiányában az ETI-vel közölni, megadva a lehetőséget a hiba esetleges helyszíni kijavítására. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. Az ETI felhívja az utazó figyelmét arra, hogy kifogásait tartalmazó írásos panaszát és abból fakadó esetleges összegszerű igényét lehetőség szerint minél korábban juttassa el az ETI-hez, tekintettel arra, hogy a kivizsgáláshoz általában szükséges a helyi partneriroda vagy szolgáltató álláspontja, ezért az idő múlása a panasz kivizsgálását nehezíti.
11.12.) Az ETI kizárja a felelősségét az utazónál keletkezett minden olyan kárért, amely az üzemeltető légitársaság magatartása (járattörlés, késés, beszállás megtagadása stb.) miatt következett be vagy arra vezethető vissza.
11.13.) Az utazás időtartama alatt az utazó és az ETI közreműködője között bármilyen formában, és ok miatt, de az ETI előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az ETI tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak rá, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az ETI kizárja.
11.14.) Repülővel történő utazás esetén az ETI felhívja az utazó figyelmét, hogy a montreali egyezmény (BGBI. III Nr. 11/2010), a varsói egyezmény (BGBI. Nr. 286/1961) és a 261/2004/EK rendelet alapján a légi személyszállítási szerződés az ETI és az utazó között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az utazó és a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére az előző mondatban megnevezett jogszabályok rendelkezései, valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.
11.15.) Az ETI tájékoztatja az utazót, hogy a varsói, a berni, az athéni és a montreali egyezmények korlátozzák a fuvarozók és így az ETI felelősséget.
11.16.) Az ETI felelősséget vállal az előző pontban megnevezett fuvarozók által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A fuvarozó utazási szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.
11.17.) Amennyiben az utazó az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az ETI-től követeli, akkor az ETI a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett fuvarozó el nem ismeri, illetve az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.
11.18.) Az ETI szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből a 11.14.) pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.
11.19.) A repülős utazásokkal kapcsolatosan az utazó tudomásul veszi, hogy a fuvarozók üzletszabályzatai nem részei az utazási szerződésnek.
11.20.) Az ETI felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért. Mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta, amely az utazásszervező érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utazó vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta.
11.21.) Az utazásszervező ebben az esetben lehetőségeihez képest segítséget nyújt az utazónak. Az utazásszervező segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.
11.22.) Az utazásszervező jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az utazó szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.
11.23.) Az ETI a kártérítési és sérelemdíj felelősségét együttesen összesen a részvételi díj háromszorosában korlátozza.
12. Vegyes rendelkezések
12.1.) Az utazó köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkkel történő találkozás idejét tiszteletben tartani. Amennyiben az utazó ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az utazó viseli.
12.2.) Ha az utazás ideje alatt az utazó saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt. Ha az utazás ideje alatt az utazó saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér-szálloda transzfer szolgáltatást, vagy a szálloda szolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles az ETI helyi képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni.
12.3.) Az ETI a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.
12.4.) A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az utazó köteles gondoskodni, kivéve ha azokat az ETI-nek megőrzésre átadta. 12.5.) Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér illetékes (Lost and Found) osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért az ETI-t felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.
12.6.) Az ETI jogosult a megnevezett szállodától indokolt esetben eltérni, ilyen esetben többletköltség felszámolása nélkül köteles az eredetileg kiválasztott szállodával megegyező vagy magasabb kategóriájú másik szállodában az utazót elszállásolni. Az ETI nem köteles a szállodától függő, a katalógusban nem szereplő, szerződésben külön nem rögzített utazói igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).
12.7.) A különleges igényeket (mint pl. a repülőgépi hellyel, a szállodai szobával vagy az étkezéssel kapcsolatosan stb) csak akkor lehet számonkérni az utazásszervezőtől, ha azt az ETI írásban visszaigazolta.
12.8.) Az ETI az Accelerant Insurance Europa SA társaságnál rendelkezik a külön jogszabályban előírt vagyoni biztosítékkal. A cég székhelye: 1050 Bruxelles, Belgium, Place du Champ de Mars 5, Bastion Tower - Level 20. Kötvényszám: A52234. Fizetésképtelenség esetén az összes követelést 8 héten belül be kell nyújtani, közvetlenül a Cover-Direct Wersicherungmackler und Werbeagentur GmbH felé: AT-1130 Wien, Hietzinger Hauptstrasse 35 DG, tel.: +43 (0) 1 969 08 40, e-mail: office@cover-direct.com)
12.9.) Az https://www.eti-utazas.hu/hasznos-informaciok weboldalon megtalálható Hasznos Információk jelen Általános utazási és szerződési feltételek/ Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, utazó/megrendelő utóbbi a szerződés megkötésével igazolja a benne foglaltak tudomásul vételét.

 

Jelen Általános utazási és szerződési feltételek/Utazási szerződés valamint a Hasznos információk az ETI működését megalapozó szabályok 2023. július 1-től érvényes állapota szerint készültek, ezzel a dátummal kezdődően létrejött utazási szerződésekre érvényesek. Az ETI fenntartja az említett dokumentumokban foglaltak megváltoztatásának jogát.
 

ETI tájékoztatja az utazókat, hogy a fogyasztó a határon átnyúló szolgáltatások vitarendezésére illetékes Európai Fogyasztói Központhoz (www.magyarefk.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését cégünknél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Tájékoztatjuk egyúttal, hogy a szolgáltatást nyújtó Express Travel International GmbH (továbbiakban ETI GmbH) székhelye 1010 Wien, Karlsplatz 3., azonban panaszát az ETI GmbH képviseletét ellátó Express Travel International Kft. felé is levél útján (levelezési cím: 1054 Budapest, Báthory utca 4), vagy e-mailben (info@eti-utazas.hu) megteheti.
 

A jelen Általános utazási és szerződési feltételek/Utazási szerződés-ben nem szabályozott kérdésekben az osztrák Polgári Törvénykönyv (BGB) valamint a vonatkozó osztrák jogszabály, a Bundesgesetz über Pauschalreisen und verbundene Reiseleistungen (Pauschalreisegesetz–PRG) 01-07-2018 rendelkezései az irányadók kivéve, ha a fogyasztó utazóra a saját tagállama szerinti szabályok kedvezőbb rendelkezést tartalmaznak. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a fogyasztónak minősülő utazó akár az utazásszervező székhelyének megfelelő bíróság, akár a saját lakóhelyének bíróságai előtt indíthat eljárást.
 

Az utazó felelőssége tudatában, a szerződés létrejöttével kijelenti, hogy az utazási csomagra vonatkozó tájékoztatót megkapta, jelen Általános utazási és szerződési feltételeket/Utazási szerződést illetve Hasznos információkat átolvasta, annak pontjaira felhívták a figyelmét, a bíróság kizárólagos illetékességét egyedileg tárgyalták meg vele, a feltételeket megértette, mint akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, azokat magára és utazótársaira nézve kötelezőnek fogadja el, függetlenül a szerződés megkötésének módjától.
Dátum:
Utazó (Megrendelő):
ETI:

 

Hasznos információk
UTAZÁSSZERVEZŐ
Express Travel International GmbH (ETI)
AT 1010 Wien, Karlsplatz 3
Cégjegyzékszám: FN264280y
Nyilvántartási szám: 101466R01/08
MKEH nyílvántartási szám: TO-000042
DIPLOMÁCIAI KÉPVISELET
Magyarország Nagykövetsége
29. Mohamed Mazhar Str., Zamalek, CAIRO
Tel.: 0020-2-2735-6478, 0020-2-2735-8659.
Ügyelet: 0020-122-6575-198
E-mail: consulate.cai@mfa.gov.hu;
BEUTAZÁSI SZABÁLYOK
Magyar állampolgárok az Egyiptomból való hazautazástól számított 6 (hat) hónapig érvényes útlevél birtokában, vízumkötelesen utazhatnak be Egyiptomba. Helyi képviseletünk, a CET érkezéskor a repülőtéren külön pulttal segíti Önöket a gyors vízumügyintézésben. A vízumot egyénileg a helyszínen, vagy előzőleg az Egyiptomi Nagykövetség konzuli osztályán lehet beszerezni. A CET-asszisztencia esetén az egyszeri belépésre jogosító vízum 29 euróba kerül személyenként. Lehetőség van a vízumdíj bankfiókban való befizetésére is (jelenleg 25 USD), ez esetben az utazó nem részesül asszisztenciában. Érkezéskor az utazó maga dönt, melyik befizetési módot választja. Sharm el Sheikh-i utazás esetén helyben igényelhető úgynevezett „Sinai Only” 14 napig érvényes vízum, amely ingyenes, de nem jogosít fel a Sinai- félsziget elhagyására. Mivel helyben elég nehézkes normál egyiptomi vízumot beszerezni, kérjük utasainkat még idehaza tervezzék meg, milyen programokon szeretnének részt venni Sharm el Sheikh-i tartózkodásuk alatt! Bármilyen kérdés esetén, illetve nem magyar állampolgároknak javasoljuk, hogy a vízumkiadás folyamatáról és feltételeiről előre tájékozódjanak Egyiptom illetékes külképviseleténél. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása (beleértve az útlevél 6 hónapos érvényességét hazautazástól számítva), a vízumhoz szükséges feltételek nem teljesítése vagy az esetlegesen elhúzódó vízumkiadás miatti problémák és az abból eredő költségek és következmények minden esetben az utazót terhelik, irodánk nem vállal felelősséget. .
REPÜLŐÚT
A nemzetközi légi közlekedésben szokásos előírások és egyezmények alapján irodánk fenntartja az indulási hely, idő, a repülési útvonal, a közbenső leszállások, a légitársaság kiválasztása, a repülőgép típusa és a repülési terv változtatásának jogát. Az érvényes pontos indulási és érkezési időpontokat az úti okmányok tartalmazzák. Technikai vagy szervezési okokból változhat a repülőgép típusa és útvonala, de megtörténhet az is, hogy a kiírt desztinációk között le kell szállnia a repülőgépnek. Az ETI repülőgépes utazásainak első és utolsó napjai utazási napok, nem pedig nyaralási napok. Azzal sem lehet számolni, hogy az indulás a délelőtti órákban lenne, a visszautazás pedig az esti órákban. Az odautazás esti járat esetén az első éjszakába, a hazautazás reggeli járat esetén az utolsó éjszakába nyúlhat. A repülőgép indulási ideje néhány órával a tervezett időpont előtt is megváltozhat. Irodánk és a légitársaságok azon munkálkodnak, hogy a lehető legnagyobb mértékben kizárják ezeket a zavaró tényezőket, de ha mégis előfordulna, hogy a repülőgép indulási ideje megváltozik, illetve késik, szíves megértésüket kérjük. A menetrendváltozásból, késésből eredő kellemetlenségekért az ETI nem vállal felelősséget. A menetrendek alakulására az utazási irodának nincs ráhatása, azokat a légitársaságok maguk alakítják. Az utazónak figyelembe kell vennie a jelentős késés, vagy menetrendváltozás lehetőségét az átszállások, a lakóhely-reptér transzfer megszervezésénél, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezek miatt bekövetkező kárért az ETI nem vállal felelősséget.
POGGYÁSZ
A csomagokért a repülőút ideje alatt a légitársaság vállal felelősséget. Ha a poggyász megsérül, vagy elvész, a megérkezés után azonnal jelenteni kell a repülőtéren a megfelelő helyen, ahol jegyzőkönyvet vesznek fel (P.I.R.), amelyre szükség lesz a légitársasággal folytatott további tárgyalások során. A kárigényt az utazónak a légitársaságnál kell benyújtania. A szigorú reptéri előírások nem teszik lehetővé, hogy reptéri kollégánk a repülőtéren áthaladjon az útlevél-ellenőrzésen, tehát a tranzitváróban már nem lehet az utazókkal. Csak az indulási, vagy érkezési csarnokba kísérheti Önt. A budapesti indulást megelőző reptéri találkozó 2 órával a repülőgép indulása előtt van, ahol képviselőnk várja Önöket. A poggyászok súlyhatára légitársaságonként változó. A részletekről kérjük, érdeklődjön az irodában. A repülőre felvihető poggyász biztonsági előírásaival kapcsolatban a budapesti repülőtér weboldalán tájékozódhatnak (www.bud.hu).
ETI-SERVICE Magyarországi indulás esetén érkezéskor a reptéren utazóinkat magyarul beszélő idegenvezetőnk várja, aki az érkezési terminálból kilépve segítséget nyújt, hogy melyik transzferbusz megy az általa lefoglalt szállodához. A nyaralás elején helyi képviselőnk információs találkozót tart, ahol tájékoztatja az utazókat minden fontos tudnivalóról, illetve a fakultatív programlehetőségekről. Az információs találkozón való részvétel nagyon ajánlott. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Hurghada, Makadi Bay és Sharm el Sheikh esetében egyaránt biztosítunk magyar nyelvű helyi idegenvezetőt, asszisztenciát, magyarországi indulás esetén. Nem magyarországi indulás esetén a magyar nyelvű asszisztencia az utazók kérésére, korlátozottan áll rendelkezésre (esetenként csak telefonon). Idegenvezetőink minden Red Sea lánchoz tartozó szálloda recepciójáról ingyenesen hívhatóak telefonon!
KIRÁNDULÁSOK
Kérjük, vegyék figyelembe az egyiptomi jogszabályokat a kirándulások és a transzferek esetén. Az egyiptomi előírásoknak megfelelően minden kirándulást csak az állam által jóváhagyott kirándulásszervezőkön és transzferes cégeken keresztül lehet foglalni. Az engedély nélküli, vagy privát utazások foglalása tilos. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy helyi partnerünk, a Cairo Express Travel (CET) kollégái által kínált kirándulásokat nem az ETI szervezi, hanem kizárólag és közvetlenül a CET alkalmazásában álló magyar nyelvű idegenvezetőnél foglalhatóak. Ezeket az utakat a CET szervezi és értékesíti, így ezeknél a foglalásoknál közvetlenül velük köt szerződést az utazó. A CET által szervezett kirándulásokhoz szükség esetén ingyen reggeli csomagot biztosítunk. Más esetben ez díj ellenében vehető igénybe.
SZÁLLÁS
Háromágyas/négyágyas szobák: Legtöbbjük két ággyal és pótágyakkal kialakított, amelyek nagysága és kényelme nem egyezik meg minden esetben a megszokott normál szobákéival. Pótágy: A pótágy, kanapé és a kihúzható ágy (szekrényágy) nem nyújtja egy normális méretű ágy kényelmét – keskenyebbek és rövidebbek (< 190 cm), mint a normál ágyak – ezeket gyermekek számára ajánljuk. Egyágyas szobák: Általában nem felelnek meg a kétágyas szoba standardjának. Részben kisebbek és hátrányosabb elhelyezésűek.
Szálloda fekvése: A szálloda fekvésénél a főbejárat vagy a központi épület és a tengerpart, illetve a strand hozzávetőleges távolságát tüntettük fel. Tengerre néző/oldalról tengerre néző: Ezek a szobák/apartmanok a tenger felé néznek, de a közvetlen tengerre való kilátást egyes esetekben természeti vagy építészeti képződmények akadályozhatják. Tenger oldalán: A „tenger oldalán” megjelölés nem jelent tengerre néző szobát, csak azt, hogy a szoba az épület tenger felőli részében helyezkedik el.
Szállás példa: A szállodák leírása mellett található „szállás példa” fényképek tájékoztató jellegűek, általában egy standard/normál vagy az ajánlataink között szereplő szobát ábrázolnak (néhány esetben konkrétan utalunk a szoba típusára is). A foglalható szobák pontos adottságaira a szöveges leírás az irányadó, és azok a helyszínen a fekvés, a méret, a berendezés tekintetében egyaránt eltérhetnek a képen látható szobáétól.
A repülőgép menetrendjéből fakadó esetleges késői érkezés vagy korai indulás miatt igénybe nem vett szállodai szolgáltatások díját (tartózkodás, étkezés) a szállodák sem az utazóoknak, sem az utazási irodának nem fizetik vissza. A szállodák a megrendelt szolgáltatásokat a repülőgép érkezésétől és indulásától függetlenül biztosítják. A szállás és az ahhoz kapcsolódó ellátás mereven összetartozó két szolgáltatás, amit a szállodák együtt biztosítanak.
SZOBABEOSZTÁS
A szobabeosztás a lefoglalt szobatípuson belül mindig a szálloda részéről történik. Erre nekünk, mint utazásszervezőknek nincs befolyásunk. A kívánságokat szívesen továbbítjuk a szálloda felé, de ezek teljesítéséért garanciát nem tudunk vállalni.
ELLÁTÁS
A büfé rendszerű étkezés választéka és minősége a szálloda kategóriájától és a helyi szokásoktól függ. Egy foglaláson belül csak azonos ellátás foglalható. ALL INCLUSIVE: Egyes szállodákban a részvételi díj már sok helyszíni szolgáltatást is tartalmaz, mint pl.: teljes ellátás büférendszerben, snack-ételek napközben, italfogyasztás, délutánonként kávé, tea és sütemény, illetve különböző sportolási lehetőségek (pontos információk erre vonatkozóan a szállásleírásokban). Az ALL INCLUSIVE szállodákban a vendégek egy karszalagot kapnak (melyet a tartózkodás ideje alatt állandóan hordaniuk kell), amely feljogosítja őket az ingyenes szolgáltatások igénybevételére. Az ALL INCLUSIVE szolgáltatások a szállodai kijelentkezés időpontjáig vehetők igénybe. A fél- illetve teljes panziós és az ALL INCLUSIVE ellátás ellenkező jelzés hiányában a megérkezés napján vacsorával kezdődik, és a hazautazás napján reggelivel zárul. Az étkezési szolgáltatásokat nyújtó éttermekben általában reggel 7.00 órától vehető igénybe a reggeli és este 21.00–22.00 óráig vehető igénybe a vacsora. Az itt írt időpontokat követő/megelőző érkezés/indulás esetén étkezési szolgáltatások elmaradhatnak. A repülőgépen kapott ellátás minden esetben a szolgáltatás részét képezi. A légiközlekedés speciális körülményei és szabályai miatt a megadott indulási/érkezési időpontok változása, illetve gépkésés is bekövetkezhet, ezért előfordulhat, hogy az oda- illetve a hazautazás kapcsán az éjszakai pihenés időtartama csökken. A rendelkezésre álló, de utazó érdekkörében felmerült okból igénybe nem vett, elmulasztott szolgáltatás pótlására, értékének visszatérítésére nincs lehetőség. A bárok és éttermek nyitvatartási idejéről, valamint a további feláras szolgáltatásokról érdeklődjön a helyszínen. Felhívjuk figyelmüket, hogy egyes éttermekben ajánlott előre asztalt foglalni és a különleges fogások csak felár ellenében rendelhetőek. A Cairo Express Travel által szervezett kirándulásokhoz szükség esetén ingyen reggeli csomagot biztosítunk. Más esetben ez díj ellenében vehető igénybe.
ÉTKEZÉS
Mint a legtöbb déli országban, itt is csak főzött, vagy sült ételek fogyasztása tanácsos. Az egyiptomi csapvíz nem iható, azonban mosakodásra alkalmas.
UTAZÓKÍVÁNSÁGOK
A foglaláskor megadott speciális kívánságokat továbbítjuk a célterületre, illetve a szolgáltatókhoz, de hangsúlyoznunk kell, hogy ezek elbírálása kizárólag a szolgáltató hatáskörébe tartozik, az utazásszervező ezek teljesítésére semmiféle garanciát nem tud vállalni.
HELYSZÍNI PANASZOK, MÓDOSÍTÁSOK
Panaszaikat, kifogásaikat minden esetben azonnal jelezni kell a helyszínen. A helyszínen felvett jegyzőkönyv nem helyettesíti az utazási feltételeinkben foglalt írásos panaszbejelentést az utazásszervező felé, melyet az utazás befejezését követő 15 napon belül lehet benyújtani, és nem jelenti az utazásszervező felelősségének elismerését. Nyaralása alatti módosítási (időtartam, szobatípus, ellátás, szállodacsere, stb.) igényével kapcsolatban keresse magyarul beszélő helyi képviselőnket, aki a lehetőségekhez mérten segít kívánságát teljesíteni. Az ezzel kapcsolatos költségeket (különbözet, felár, módosítási díj, szálláscsere esetén a transzferköltség vagy a foglalt szálloda által számlázott lemondási díj, stb.) a helyszínen kell rendeznie. Amennyiben úgy dönt, hogy korábban hazautazik, a hátralévő időre vonatkozó szállás és ellátás költségét nem áll módunkban visszatéríteni. Az utazó szállodával történő külön megállapodása az utazásszervezőt nem kötelezi semmire. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a más járatokra vonatkozó módosítás többletköltséggel jár.
LÉGKONDICIONÁLÁS
A szállodákban általában központilag szabályozzák a klíma üzemelésének rendjét, így irodánk nincs arra hatással. Előfordul, hogy a közös helyiségekben csak időszakosan, vagy egyáltalán nem működtetik. A szobában a légkondicionálás bizonyos esetekben a kulcskártya használatával egyidejűleg működik, így távozáskor kikapcsol. A légkondicionálás esetleges meghibásodásáért, túlzott használatáért vagy gyenge működéséért irodánk nem felel, azok működtetése a szálloda saját hatáskörébe tartozik, használata a vendég saját felelősségére történik. A berendezések működésük közben zajt okozhatnak.
NYELV
Egyiptom hivatalos nyelve az arab. A nagyobb városokban és a turisztikai központokban általában beszélnek angolul, franciául és németül.
PÉNZNEM
Egyiptomi font (LE). EUR-t és USD-t mindenhol elfogadnak.
FÉNYKÉPEZÉS
Egyiptomban a repterek és a katonai létesítmények fotózása, valamint filmezése tilos! Ha helybeli embereket szeretnének fotózni, még a fotózás előtt szükséges megkérdezni tőlük, hogy készíthető-e róluk fénykép. A legtöbb látnivalónál és a múzeumokba való belépéskor a fényképezés és filmkészítés szigorúan tilos; belépés előtt sok esetben a fényképezőgépet, vagy a kamerát a bejáratnál le kell tenni. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a kirándulások előtt a kamerákat és fényképezőgépeket inkább hagyják a szálloda széfjében, ezzel is elkerülve a bejáratoknál való leadást, vagy azt, hogy a kamerát és a fényképezőgépet a buszon felejtsék.
LÁTNIVALÓK
A templomok és múzeumok látogatása során szeretnénk megkérni Önöket, figyeljenek oda arra, hogy viselkedésük a hely szellemének megfelelő legyen. Kérjük, hogy a falakat, az ősi szobrokat és a kiállítási tárgyakat ne érintsék meg! Kérjük, ne gyűjtsenek köveket, vagy egyéb berendezési tárgyakat! Kérjük, ügyeljenek a járdákra, megfelelő cipő viselése ajánlott. Ha egyes helyszíneken imádkozás, vagy egyéb istentisztelet zajlik, a körutazások alatt bizonyos templomokat vagy múzeumokat így csak kívülről tudunk megtekinteni, ezért előre szeretnénk kérni szíves megértésüket! A templomokban megfelelő öltözet viselése ajánlott (rövid szoknya, vagy nadrág viselése tilos).
JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK
Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a helyi alkoholos italok általában, az importált italok pedig különösen drágák Egyiptomban.
VÉDŐOLTÁSOK, ORVOSI ELLÁTÁS
Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket arra, hogy minden külföldi út előtt, a saját biztonságuk érdekében szükségszerű a hepatitisz A, a tetanusz, a diftéria és a gyermekbénulás elleni oltás. Továbbá ajánlott gyomor- és bélfertőzés elleni gyógyszereket magukkal vinniük az útra. Kérjük, hogy az aktuális előírásokról és ajánlásokról tájékozódjon a Külügyminisztérium honlapján. A saját egészségének megóvásáért az ETI nem vállal felelősséget. Kérjük, minden esetben tartsák be a megfelelő higiéniás előírásokat.
Egyiptomban az orvosi ellátás biztosított. A turisztikai központokban többnyire angolul és németül is beszélő orvosok, valamint képzett gyógyszerészek állnak rendelkezésre. A nagyobb szállodákban ügyeletes orvos található. Az orvosi ellátás állami felügyelet alatt áll, és leginkább a közép európai viszonyokhoz hasonlítható.
SZÁLLODAI BESOROLÁS
A katalógusban megadott szállodák besorolása megegyezik a hivatalos, egyiptomi szállodai besorolási feltételekkel, amit az Egyiptomi Szálloda Szövetség szabályai szerint rangsorolnak (ezek a szabályok és feltételek eltérhetnek az európaitól). Az Egyiptomi Szálloda Szövetség független vizsgálókkal rendszeresen ellenőrizteti, hogy a megadott előírásoknak megfelelnek-e a szállodák.
MOBILTELEFON, WI-FI
A mobiltelefonok bevitele az országba engedélyezett. A díjakról tájékozódjon szolgáltatójánál. A hálózati lefedettség a turisztikai központokban jó, távolabbi helyeken azonban nem optimális. A Red Sea szállodák lobby részében ingyenes WIFI szolgáltatás áll vendégeink rendelkezésére. Azonban szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a hálózat minősége és kiépítettsége nem egyezik meg az európai szabványokkal, ezért előfordulhat, hogy a szolgáltatás átmenetileg szünetel vagy nagyon lassan működik.
KÖZLEKEDÉS
Az egyiptomi közlekedést nem lehet összehasonlítani az európai forgalommal és közlekedési gyakorlattal. Ebből adódóan sajnos a múltban többször történt buszbaleset, és egyéb közlekedési baleset. Természetesen számunkra az Ön biztonsága a legelső. Ezért csak olyan transzfer vállalatokkal működünk együtt, melyek sofőrjei betartják a pihenő időt és betartják a megfelelő, biztonságos vezetés feltételeit. A tömegközlekedés Egyiptomban jól kiépített. A városokban a taxi és a gyűjtő-taxi kedvező közlekedési lehetőség.
VALLÁS
Egyiptomban az államvallás: az iszlám. A kopt keresztények a második legnagyobb hitközösséget alkotják. A Ramadán (a böjti hónap) az iszlámban szent hónapnak számít. A hívő muszlimok napfelkeltétől napnyugtáig böjtölnek. A Ramadán, akárcsak a Húsvét, minden évben más hónapra esik. Ramadán hónapban előfordulhat, hogy a hivatalos előírások miatt bizonyos helyek bezárnak, ezért egyes programok változhatnak.
ÉTTERMEK
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szállodák éttermeiben öltözködési előírás van érvényben. A többi szállodai vendéget, illetve a személyzetet is zavarhatja a nem megfelelő öltözet (pl. sportruha vagy fürdőruha). Kérjük, hogy ezeket az előírásokat szíveskedjenek figyelembe venni.
BORRAVALÓ
Egyiptomban az alacsony kereset miatt fontos a borravaló. A számla végösszegének 5-10 %-át illik odaadni borravalóként a felszolgálóknak.
ÁRAM- ÉS VÍZELLÁTÁS
Egyiptomban a közműellátás áram- és vízszolgáltatása néha akadozhat. A szállodákban kötelező a 110/220 V. euro-szabványos csatlakozó.
FONTOS: jelen Hasznos Információk az Általános utazási és szerződési feltételek / Utazási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A foglalás létrejöttével az utazó automatikusan tudomásul veszi és elfogadja az említett iratokban foglaltakat.